9. klasse på Ågård Efterskole

Hvert år optager vi 44 elever i 9. klasse. I løbet af året kommer du på forskellige hold inddelt efter fx køn, niveau, interesse. 

De obligatoriske fag i 9. klasse kan du læse mere om i undervisningsplanen. Hvis du indtil nu har haft fransk i stedet for tysk, kan du fortsætte dette. Du slutter året med at aflægge 9. klassesprøven.

Nogle formiddage i løbet af året bryder vi skemaet op og har kompetencedag, hvor vi fx. har fokus på samarbejde, præsentation eller uddannelsesvejledning.

Dansk

Undervisningen struktureres efter og relateres til den grundtvigske kristendom.
Eleverne lærer at tage aktivt stilling til det, der undervises i og bevidstgøres derved om egne værdier.
Der undervises i flere genrer som fx taler, erindringer, essays, romaner, billeder, kort- og dokumentarfilm samt forskellige skriftlige opgaver.
Teksterne, vi vælger at arbejde med, lægger op til samtale og engagerer eleverne til diskussion i små grupper og hele klassen.
Samtalen er vigtig, og derfor foregår den i et trygt klassemiljø, hvor alle kan komme til orde. Det handler om de store livsspørgsmål.

Matematik

Matematikundervisningen tilrettelægges så du, i løbet af året, samarbejder i flere forskellige grupper i klassen. Grupperne skifter mellem elever, der er på samme niveau, dreng/pige og andre kombinationer. Du vil i matematik blive bedre til at samarbejde, og du vil udvikle dig fagligt. Der er tempo i undervisningen, og vi forventer, at du deltager aktivt i timerne og laver dine lektier og afleveringer. I undervisningen vil vi stille realistiske udfordringer for dig for at tilgodese dig fagligt i forhold til dit niveau. Den bærbare computer vil være et væsentligt udgangspunkt i alle matematiktimer, og vi vil undervise dig i grundlæggende brug af excel.

Engelsk

Engelsk på Ågård Efterskole betyder skønlitterære tekster, faglitteratur, multiple choice, power point præsentationer, lytteøvelser, små videoer, grammatik, sang, samtale og meget mere. 

Teksterne, der vælges, lægger op til og engagerer til samtale mellem lærer og elever. Emnerne er elevrelevante samt fordrende for samtale om forskellige kulturer og leveforhold. Samtalen inddrager elevernes egne personlige erfaringer. Både elever og lærer "sætter sig selv på spil" og lader egne holdninger og meninger skinne igennem. Eleverne opdrages til at lytte til andres udsagn og tage aktiv stilling til det, de hører. Ligeledes får man mulighed for at præsentere emner forberedt med power point. Eleverne bruger computer til notater og afleveringer, ligesom det er naturligt at slå ukendte ord op i ordbogen.  Både små og større skriftlige opgaver udfærdiges på computer og afleveres elektronisk.

Tysk

Der Hammer!
Vi arbejder meget forskelligartet i tyskundervisningen. Arbejdsformerne er meget varierede, og vil lægger vægt på undervisning, der aktiverer eleverne.  

En stor del af undervisningen foregår med brug af computer og smartboard. Vi er vilde med at bruge nettes mange muligheder - ikke mindst de mange web 2.0 værktøjer.

Vi synger tyske sange, ser tyske videoer, og hører podcasts. Vi læser selvfølgelig også tekster, men måden hvorpå teksten bliver gennemgået vil variere.

Undervisningen bliver dertil krydret med små sjove indslag, bla. har vi set uddrag fra det tyske Popstars og grint af tyske udsendelser som skjult kamera og 'Wetten, dass'... 

Vores erfaring er, at hvis du gør en indsats i timerne, kan det ikke undgås, at du bliver bedre til tysk! Begejstringen breder sig - Spitze!

Fysik/kemi

En stor del af undervisningen tilrettelægges, så eleverne arbejder sammen i grupper på tværs af køn og niveau. Fysik er samlæst og obligatorisk. Derfor er det vigtigt, at der stilles realistiske udfordringer for at tilgodese alle fagligt i forhold til deres niveau. Undervisningen er i så stort omfang som muligt baseret på elevforsøg. IT integreres i størst muligt omfang i form af animationsmodeller, dataopsamling og databehandling med Pasport datastudio og Waveport, bl.a. måling og registrering af radioaktivitet og halveringstid, spænding og strøm i elektriske kredsløb, pH-værdi ved titrering, frekvensmåling ved bølge- og lydforsøg og temperaturmåling. Endvidere opfordrer vi eleverne til at bruge computeren til skrivning af rapporter, så de altid ender med at have en korrekt rapport til evt. senere brug. Målet for undervisning er fælles læring, der skal give eleverne oplevelsen af at indgå i et givende fællesskab, hvor man accepterer hinandens forskelligheder, stærke og svage sider. Det kan i fysikundervisningen foregå ved, at man sørger for at alle får oplevet at arbejde sammen dreng/pige, samt ved at sætte elever på forskellige faglige niveauer sammen, så de kan få oplevelsen af at kunne hjælpe, - og få hjælp af kammerater.

Biologi

Biologiundervisningen på Ågård Efterskole tager udgangspunkt i undervisningsministeriets formål for faget. Smartboardet giver mulighed for at krydre undervisningen med flotte illboaustrationer, små videoer, hjemmesider, elektroniske opgaver og multiple choice. Desuden benyttes grundbøger og opgaver fra bl.a. biologisystemet Bios.
Der tilstræbes en varieret arbejdsform i klassen, som veksler mellem traditionel klasseundervisning og undersøgelses- og forsøgsarbejde enkeltvis eller i grupper.
Desuden indlægges ekskursioner i undervisningen. Vore ekskursioner går fx til det lokale vandhul, den lokale å, den lokale skov.

Geografi

I geografitimerne på Ågård fortsætter vi det faglige arbejde fra 7. og 8. klasse og arbejder målrettet mod 9. klasses afgangsprøve. Vi forsøger hvert år at have en fagkompetencedag med tur til et sted, hvor vi kan studere noget inden for fx geologi eller se på spændende naturlandskaber. Fx kan vi grave i molerklinterne på Fur og studere askelagene, eller vi kan besøge marsken og vade ud i tidevandet i Vadehavet og se på østersbankerne.

KSH

Kristendom, samfundsfag og historie