Forstander person- og jobprofil

På Ågård Efterskole er vi alle en del af et unikt fællesskab mellem elever, personale og forældre. Som forstander bliver det din opgave at opbygge relationer, der varer ved og sikre den tillidsfulde atmosfære og stemning på skolen. Skolen vil blive en del af din livsstil, og du vil komme til at have bopæl på skolens grund. Derfor vil du blive mere end blot en leder – du vil både leve i og udvikle skolens fællesskab. 

Hvorfor ny forstander?

Den 24. oktober 2018 blev følgende pressemeddelelse offentliggjort:

Bestyrelsen på Ågård Efterskole meddeler hermed, at forstanderparret gennem de seneste 25 år, Kirsten Storgaard og Ole Sørensen, har meddelt deres fratræden. Ole Sørensen fratræder d. 31. juli 2019 og Kirsten Storgaard d. 31. juli 2020.

Det er med beklagelse, at vi må tage afsked med Kirsten og Ole, men vi har stor respekt for, at de nu vælger at takke af.

Kirsten og Ole har drevet vores efterskole på fornemmeste vis. De er om nogen efterskolemennesker og har i mange år brændt for Ågård Efterskole i særdeleshed, men også for hele efterskoleformen.

Kirsten Storgaard og Ole Sørensen efterlader en veldrevet og værdibåret skole, der pædagogisk er i trit med tiden og følgelig har god søgning og en sund økonomi.

Bestyrelsen har ansat afdelingsleder Lene Balle som viceforstander 1. november 2018 og nu går arbejdet i gang med at finde en forstander. 

Kirsten vil i skoleåret 2019/20 fortsat være ansat på skolen på fuld tid, idet hun efter aftale med bestyrelsen vil løse udvalgte opgaver for at hjælpe et nyt ledelsesteam i gang.

Hvad er en efterskoleforstander?

En forstander på en efterskole er skolens øverste, daglige leder med ansvar for både pædagogik, elevernes trivsel, personaleledelse, administration og økonomi. 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og løn iht. overenskomst mellem Finansministeriet og LC med aflønning i intervallet kr. 490.305 til kr. 568.218 plus pensionsbidrag. (Aktuelt interval pr. oktober 2018). Hertil vil der eventuelt kunne aftales engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.   

Til stillingen er knyttet en forstanderbolig, som den kommende forstander forventes at bebo. Der er tale om en attraktiv, fritliggende bolig. 

Skoleprofil

Ågård Efterskole blev grundlagt i 1961 i bygninger, hvor der bla. tidligere har været højskole.

Skolens værdigrundlag er:

Ågård Efterskoles værdigrundlag er et grundtvigsk livssyn. På Ågård Efterskole sættes følgende ord i centrum for det grundtvigske livssyn: Holdning, frisind og fællesskab. 

Det grundtvigske livssyn anser det enkelte menneske for en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. 

Livet betragtes som en værdifuld forpligtelse for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for sig selv og andre i fællesskabet. 

Det grundtvigske livssyn på Ågård Efterskole er naturligt forbundet med den grundtvigske kristendomsopfattelse, hvor det dobbelte kærlighedsbud, med kærligheden som drivkraft og glæden som grundtone, står i centrum.

Vi opfordrer ansøgere til at orientere sig grundigt på skolens hjemmeside. Særligt anbefales det at læse: 

“Nærvær og fællesskab”

“Medborgerskab”

“Gymnastik”

“Sådan bor vi”

“Sang”

Det er desuden stadig en ambition for Ågård Efterskole at være meget synlig i efterskolelandskabet. 

Medarbejderkultur

Alle medarbejdere på Ågård Efterskole er ildsjæle, der brænder for at skabe den bedst mulige skole for eleverne – og for hinanden. Omgangstonen er præget af humor, interesse og venskabelighed, og skolens personale fungerer godt i en ledelsesstruktur med en tydelig forstander. Alle yder deres absolut bedste, og er ikke bange for at stille krav til hinanden. 

På Ågård Efterskole vil vi hinanden – og som forstander vil du få fornøjelsen af hver dag at arbejde sammen med selvstændige, ansvarsbevidste, fællesskabsorienterede medarbejdere, som går til deres arbejde med hjerte og sjæl. Og som forventer det samme af dig. 

Jobprofil

I det daglige har forstanderen ansvaret for skolen i sin helhed, også selv om nogle arbejdsopgaver kan være udlagt til andre.  

Forstanderen refererer til bestyrelsen, som varetager den overordnede ledelse af skolen. 

I samarbejde med skolens viceforstander og bestyrelse laver forstanderen oplæg om f.eks. strategisk udvikling.

Forstanderen betjener skolens bestyrelse og bistår formanden med forberedelse og opfølgning på møderne. 

Ågård Efterskole har en medlevende, velfungerende og kompetent bestyrelse, der er bevidst om sin rolle som bestyrelse. Bestyrelsen ønsker således et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem bestyrelse og forstander ud fra en klar skelnen mellem daglig drift og strategi.

Den daglige ledelse og drift skal være præget af klare linjer, effektivitet og smidige løsninger.

Forstanderen indgår i et lederteam med skolens viceforstander. 

I skal i samarbejde løse følgende opgaver:

 • Pædagogisk ledelse og udvikling
 • Økonomisk overblik
 • Fremtidssikre skolens elevgrundlag og videreformidle skolens værdier
 • Personaleledelse, herunder MUS-samtaler og sparring med medarbejdere
 • Tjenesteplaner- og tjenestetid
 • Samtaler med elever og forældre
 • Synlig involvering i undervisning og tilsyn
 • Løsning af daglige problemstillinger
 • Vedvarende kontakt med skolens bestyrelse
 • Aktiv kontakt med eksterne samarbejdspartnere (f.eks. lokalsamfundet, Efterskoleforeningen og RIMsamarbejdet)

Opgavefordelingen er åben. Her er nogle af de styrkeområder viceforstanderen bringer med ind i teamet:

 • Pædagogisk udvikling
 • Vejledning
 • IT i undervisningen
 • Administrativ IT
 • Prøveafvikling
 • Supervision
 • Sårbare unge
 • Læseudfordrede unge
 • Skemalægning
 • Inklusion
 • PR

I det daglige samarbejde på skolen forventes klar ledelse med inddragelse. Tydelighed i kommunikationen er et kodeord. 

For både elever og ansatte er det vigtigt med en forstander, der er tilgængelig, synlig og tilstede i omfattende grad. Deltagelse i undervisning og tilsyn aftales i samspil med viceforstander og bestyrelse. Det vil være vigtigt for os, at du har lyst til at være kontaktlærer, da denne rolle er et absolut omdrejningspunkt i vores arbejde med elevernes dannelse. 

Personprofil

a. Branchen

Den ideelle kandidat til stillingen har ledelses- og efterskoleerfaring, men vi udelukker ikke, at man på anden vis kan have fået indsigt i og erfaring, der vil være en relevant og god baggrund for at blive efterskoleforstander. 

Andre relevante faktorer kunne være erfaring fra foreningsliv, et godt netværk m.m.

b. Uddannelse

Ansøgere forventes at være læreruddannede eller have anden relevant uddannelse.

Naturligvis vil en lederuddannelse være et plus, men det vigtigste for os er at få ansat et menneske med lyst til og talent for ledelse.

c. Egenskaber som leder og menneske

Som person er du imødekommende, nærværende og møder medarbejdere såvel som skolens elever med humor og et glimt i øjet. Du udviser oprigtig interesse for mennesker og har fokus på medarbejdernes trivsel. Det bliver din opgave at få hverdagen på skolen til at fungere og håndtere såvel små som svære konflikter, og vi forventer, at du er i stand til at tage de svære samtaler med respekt og forståelse for de implicerede. 

Sidst, men ikke mindst, brænder du for efterskoleverdenen, elsker at arbejde med unge mennesker og er i stand til at sætte dig ind i og agere ud fra Ågård Efterskoles værdibaserede tilgang. 

Fakta om Ågård Efterskole

Skolen har plads til 138 elever, hvoraf ca. 1/3 går i 9. klasse og 2/3 går i 10. klasse. Eleverne er jævnt fordelt mellem piger og drenge, og der er hvert år cirka 15 andetårselever.

Eleverne er fordelt på 6 klasser og bor i 16 lejligheder.

Mange af skolens elever er søskende til eller børn af tidligere elever. 

Skolen har i alt 25 ansatte. Ledere, lærere, køkkenansatte, sekretær og pedel. 

Økonomi

Skolens økonomi er særdeles sund. Dette er de økonomiske nøgletal for de seneste tre regnskabsår:

  Nøgletal

  2015  

  2016  

  2017  

  Overskudsgrad  

  5,7

  10,6

  10,0

  Likviditetsgrad

  179,0

  132,4

  176,9

  Soliditetsgrad

  63,3

  59,6

  62,8

Relationer og samarbejdspartnere: Efterskoleforeningen, Efterskoler i RIM, Ågård Frimenighed, DGI, gymnastik- og idrætssamarbejde, lokale foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner m.fl.

Ansættelsesudvalget 

Ansættelsesudvalget afvikler samtaler med ansøgere og foretager indstilling til bestyrelsen.

Udvalget består af:

 • Birgit Munk, bestyrelsesformand
 • Ole Refshauge, næstformand i bestyrelsen
 • Hans Hvelplund, bestyrelsesmedlem
 • Lene Balle, viceforstander
 • Jacob Sørensen, lærer, lærerrådsformand
 • David Sommer, lærer, TR
 • Britta Winther, sekretær og repræsentant for TAP-gruppen.

Desuden medvirker forstander Mette Sanggaard Schultz og selvstændig konsulent Ole Bjerring. Disse fungerer endvidere som bestyrelsens konsulenter gennem hele processen.  

Ansættelsesprocessen og tidsplan

Rammerne for forløbet er besluttet i bestyrelsen, der via en nedsat arbejdsgruppe har forberedt forstanderskiftet.

Som en central del af forarbejdet inden annoncering er der den 10. november 2018 afholdt fælles arbejdsdag for hele bestyrelsen og alle ansatte. 

Samtaler afvikles således:

 • Første samtale bliver mandag den 18. marts 2019 fra klokken 14.00.
 • De udvalgte ansøgere vil med indbydelsen få nærmere information om indholdet og forløbet af samtalen.
 • Anden samtale bliver tirsdag den 26. marts. Denne samtale bliver organiseret omkring et reflekterende team. De indbudte ansøgere vil blive bedt om at forberede nogle cases, som skal fremlægges for medarbejdere og bestyrelse. Medarbejdere og bestyrelse vil herefter medvirke som reflekterende team. Ansøgerne vil forud for samtalen modtage nærmere information om indhold og form.
 • Mellem første og anden samtale vil der desuden blive foretaget en JTI personlighedsprofilanalyse, som er en analyse alle medarbejdere samt bestyrelse har gennemgået og arbejder med kontinuerligt.
 • Efter anden samtale afholdes samtaler efter behov.
 • Den nye forstander tiltræder 1. august 2019.

Et forstanderskifte er ikke afsluttet, blot fordi ansættelseskontrakten med den nye forstander er skrevet under. Det er meget vigtigt for os at hjælpe den nye forstander godt i gang og at give tid og plads. Dette gælder alle på og omkring skolen: Bestyrelsen, ledelseskolleger og alle ansatte.  

Kontakt 

Du er mere end velkommen til at komme og få en rundvisning på skolen. 

Kontakt om mere information eller aftale om besøg kan ske til:

 • Viceforstander Lene Balle på tlf. 2620 1208, mail LB@aagaardefterskole.dk
  eller
 • Bestyrelsesformand Birgit Munk på tlf. 4033 6549, mail skovgrillen5500@gmail.com 

Flere oplysninger

Vi opfordrer interesserede ansøgere til at orientere sig på skolens hjemmeside, hvor der kan læses om vedtægter, skolens dagligdag, indholdsplan m.m. samt at afsætte tid til at besøge skolen. 

Seneste årsregnskab fra 2017 kan læses på Undervisningsministeriets regnskabsportal på dette link: 

http://regnskabsportal.uvm.dk/Accounts/Search.aspx?sm=4.1  

Ansøgning 

Ansøgning - samlet i en PDF - sendes til nyforstander@aagaardefterskole.dk, hvor den skal være modtaget senest den 10. marts 2019. Ansættelsesudvalget mødes medio marts og udvælger ansøgere til samtale. Du kan forvente af få besked derefter, hvis du er kommet i betragtning.

I ansøgningen bedes du angive det telefonnummer og den mailadresse, du træffes på.